nowy przedmiot w szkołach średnich

III. TREŚCI NAUCZANIA

Realizacji nakreślonych poprzednio celów edukacyjno-wychowawczych służyć może przedstawiony w tym rozdziale materiał nauczania, który został ujęty w trzech grupach tematycznych.

Materiał ten obejmuje dwa bloki: kształcenie w zakresie podstawowym oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym.

Tytuły poszczególnych części oraz zawartych w nich tematów znajdują odzwierciedlenie w analogicznych fragmentach podręcznika dla liceum pt. Wiedza o kulturze, napisanego przez autorów tego programu.

Taneral Pro – official website and dystribution
Pas magnetyczny na ból pleców
https://taneralpro.com/

Ujęcie całości tematyki bloku podstawowego i rozszerzonego w jednym podręczniku pozwoli nauczycielowi na bardziej elastyczne planowanie zajęć w obrębie swojego limitu godzinnego (i układu semestralnego) oraz na ewentualne rozszerzanie, według własnego uznania i potrzeb danej szkoły, tematyki zajęć z przedmiotu Wiedza o kulturze.

KULTURA

I. W kręgu pojęć (rozumienie kultury i jej funkcji dziejowej)

Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

 1. Rozumienie kultury:
  • różne definicje "kultury",
  • zasięg pojęć: cywilizacja - kultura - sztuka,
  • kultura jako świat symboli (systemy symboli i sprzeczności kulturowe),
  • różnorodność i bogactwo kultur,
  • dialog międzykulturowy.
 2. Poczucie tradycji i tożsamości narodowej:
  • kultura - zbiorowym dobrem i wizerunkiem społeczeństw,
  • dziedzictwo kulturowe i tradycja,
  • wpływ kultury na poczucie tożsamości narodowej.

Kształcenie w zakresie rozszerzonym

 1. Oblicza kultury:
  • kultura duchowa i materialna,
  • kultura narodowa i regionalna,
  • kultura elitarna i popularna,
  • kultura ludowa i profesjonalna.

II. Epoki, style, kierunki (przypomnienie głównych nur- tów rozwoju sztuki w dziejach kultury)

Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

 1. Kultury pierwotne:
  • magiczne i rytualno-obrzędowe funkcje sztuki pierwotnej,
  • maski, totemy, przedmioty-fetysze: funkcja pierwotna (kultowa) i wtórna (dzieła sztuki),
  • taniec, pieśń, instrumentarium.
 2. Sztuka starożytności:
  • sztuka w najstarszych kulturach (Chiny, Indie, Mezopotamia, Egipt) jako wyraz pojmowania wszechświata i religii,
  • sztuka i Biblia (Biblia o sztuce, Stary i Nowy Testament - inspiracją sztuki średniowiecznej i nowożytnej),
  • sztuka grecka (związek poezji i muzyki, architektura, rzeźba, ceramika, teatr i taniec) w okresie archaicznym, klasycznym i hellenistycznym,
  • antyk rzymski (wpływ kultury Etrusków, Grecji, Egiptu i Mezopotamii) w okresie etruskim, republikańskim i imperialnym -znaczenie architektury (monumentalizm, łuk architektoniczny, fontanny, akwedukty), rzeźby i teatru,
  • sąsiedzi kultury zachodnioeuropejskiej (sztuka islamu i Bizancjum).
 3. Średniowiecze:
  • Kościół - największą potęgą kulturalną Europy; religijny charakter sztuki; anonimowość i niski status twórców; architektura najbardziej rozwiniętą dziedziną sztuki średniowiecznej i wyznacznikiem dwóch podstawowych stylów: romańskiego i gotyckiego,
  • romanizm (styl romański w architekturze i malarstwie, chorał, sztuka plebejska),
  • gotyk (pierwszy historyczny styl muzyczny, architektura, malarstwo, księgi
   - sztuka iluminowania, trubadurzy i truwerzy, interdyscyplinarni rybałci),
  • początki chrześcijańskiej sztuki polskiej.
 4. Renesans:
  • początek ery nowożytnej w kulturze europejskiej (przeobrażenia związane z rozwojem miast, odkryciami geograficznymi i epokowymi wynalazkami),
  • zmiany ideologii kultury: ideały humanizmu (człowiek - ośrodkiem życia, myśli i sztuki, natura - wzorem dla sztuki, wzrost znaczenia twórców),
  • stylistyka renesansu: prostota, harmonijność i czystość formy (odkrycia pra- wideł kompozycji, perspektywa w malarstwie i grafice, polifonia w muzyce, prostota i harmonia proporcji w architekturze, fascynacja ciałem człowieka w rzeźbie) -odrodzenie antycznego kanonu piękna,
  • złoty wiek sztuki polskiej.
 5. Barok:
  • manieryzm w sztukach plastycznych ("realizm ornamentalny", czyli prze- rafinowanie prostoty i naturalności stylistyki renesansowej, odejście od proporcji klasycznych, swoboda form i treści w architekturze, rzeźbie i malarstwie) ~ stylem łączącym renesans z barokiem,
  • wielkość, bogactwo, dynamika jako dominujące cechy sztuki baroku we wszystkich jej dziedzinach,
  • nowe formy i gatunki sztuki barokowej, -synteza architektoniczna (myśl architektoniczna podporządkowuje inne dyscypliny sztuki tworzące zespoły dworsko-ogrodowe, ulice, place,
   dzielnice),
  • nie spotykany dotąd w historii rozkwit muzyki i wzrost pozycji nadwornych artystów,
  • wysoki poziom artystyczny literatury, sztuk plastycznych i muzycznych (po raz pierwszy w dziejach ludzkości) ,
  • kameralny i intymny styl rokoko -reakcją na monumentalizm oraz prze- pych baroku i drogą do prostoty klasycyzmu,
  • sarmatyzm jako oryginalna polska formacja kulturowa baroku i doby oświecenia.
 6. Klasycyzm:
  • wpływ odkryć archeologicznych na świadomość twórców, wiedzę i zainteresowanie sztuką starożytną (zwłaszcza grecką),
  • dążenie do równowagi treści i formy, przejrzystości i zwięzłości w konstrukcji oraz lekkości i wytworności w charakterze dzieła; nawiązania do antyku w architekturze, rzeźbie, malarstwie i teatrze,
  • odkrywanie historii (wzory klasyczne ideału piękna starożytnych Greków, początki malarstwa historycznego) i klasycyzacja formy (kształtowanie materii muzycznej w układzie: podobieństwo -wariant - kontrast, klasyczne formy cykliczne muzyki instrumentalnej i klasyczny układ orkiestry symfonicznej).
 7. Romantyzm i jego następcy w sztuce XIX wieku:
  • idee romantyzmu i neoromantyzmu (bunt i rewolucyjność, "sztuka dla sztuki", synteza sztuk; uczucie i natchnienie nadrzędnym wskazaniem w działaniach twórczych; poczucie wolności i tożsamości narodowej oraz zainteresowanie folklorem i historią wyznacza tematykę i stylistykę dzieł sztuki; różnorodność stylistyczna sztuki romantycznej),
  • rozkwit muzyki, literatury i teatru muzycznego (opera narodowa, operetka), drugoplanowa rola architektury, rzeźby i malarstwa (poza malarstwem historycznym),
  • prawda (reakcja na romantyzm w II połowie XIX wieku i na przełomie XX wieku); realizm i naturalizm w literaturze i plastyce, historyzm w architekturze, weryzm w operze; nierozwojowy eklektyzm w różnych dziedzinach sztuki jako wyraz schyłku epoki.
 8. Sztuka XX wieku:
  • nowa sztuka ornamentu (secesja w architekturze i rzemiośle artystycznym),
  • impresjonizm w malarstwie i muzyce,
  • ekspresjonizm w literaturze, rzeźbie, malarstwie i muzyce,
  • modernizm jako bunt przeciwko kulturze mieszczańskiej, różne oblicza modernizmu: w architekturze, rzeźbie, literaturze, muzyce, malarstwie, grafice i teatrze,
  • nowatorstwo i tradycja (powrót do tradycji staje się początkowo reakcją na modernistyczną koncepcję sztuki, potem -jednym ze stałych nurtów rozwojowych sztuki XX wieku: neostyle, neofolkloryzm),
  • popularne nurty w sztuce II połowy XX wieku i ich związek z rozwojem techniki (pop-art, jazz, muzyka pop i rock, film jako medium i jako dzie- dzina sztuki, fotografika, przestrzeń wirtualna),
  • nowy folklor miejski (graffiti, disco polo, twórczość internetowa), -epoka postindustrialna: postmodernizm w sztuce, globalizacja procesów kulturowych.

Kształcenie w zakresie rozszerzonym

 1. W pogoni za nowością (awangarda):
  • istota zjawisk awangardowych i ich znaczenie we wszystkich dziedzinach sztuki XX wieku,
  • kryzys historyzmu i systemu tonalnego: rozwój kierunków awangardowych (futuryzm, kubizm, dodekafonia, surrealizm, fowizm, abstrakcjonizm, aleatoryzm).
 2. Wokół sztuki (zjawiska paraartystyczne II połowy XX wieku):
  • happening (w plastyce, muzyce, teatrze) i performance (interdyscyplinarne działania twórcze),
  • powrót do tradycji (np. uliczny teatr dell'arte, historyczna symbolika w sztuce reklamy i rzemiośle artystycznym),
  • ekspansja mediów: sztuka multimedialna i kultura masowa.

III. Nasze, wasze, wspólne (związki w sztuce i procesach rozwojowych kultury)

Kształcenie w zakresie podstawowym

Olejek przeciwłuszczycowy Magniskin
Sprawdź teraz!
https://magniskinbeautyskinoil.com/

 1. Między dziedzinami - różnorakie związki i zależności interdyscyplinarne w sztuce:
  • wspólnota idei, podobieństwo lub adekwatność form,
  • współzależność różnych dyscyplin sztuki, np. w tworzeniu teatru muzycznego lub filmu,
  • dominacja jednej dziedziny nad innymi, np. w projektowaniu zespołów architektonicznych.
 2. Narodowa i regionalna - wzajemne relacje między kulturą narodową a regionalną:
  • elementy regionalne wchłaniane przez kulturę narodową, np. tańce, pieśni, symbole kulturowe,
  • bezkonfliktowa (np. w Polsce) lub konfliktowa (np. w Hiszpanii czy Irlandii) koegzystencja kultur regionalnych uzależniona od religii, sytuacji polityczno-społecznej czy wydarzeń historycznych,
  • wpływ warunków geograficznych i klimatycznych na specyfikę kultur regionalnych (np. Polska z odmienną regionalną kulturą górali i nadmorskich Kaszubów).

Kształcenie w zakresie rozszerzonym

 1. Związki kulturowe - wzajemne relacje w sztuce różnych kultur i narodów:
  • podobieństwo w sztuce kultur europejskich jednej grupy językowej, np.
   słowiańskich,
  • wspólnota sztuki różnych kultur narodowych z kręgu języka arabskiego i islamu,
  • zróżnicowania kulturowe i artystyczne wynikające z odmienności kręgów religijnych oraz elementy różnych dziedzin sztuki łączące kultury odmiennych wyznań,
  • wspólne dla różnych kultur europejskich style, kierunki, formy, gatunki i techniki wypowiedzi artystycznej w danej epoce,
  • rola tradycji narodowej w realizacji wspólnych form i stylistyki, np. zróż- nicowanie oper narodowych,
  • podobieństwo sztuki, np. górali czy żeglarzy różnych narodów warunko- wane specyfiką geograficzną, rytmu życia i pracy.

TWÓRCA - DZIEŁO - ODBIORCA

I. Twórca (człowiek i jego dzieło)

Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

 1. Twórcy wszech czasów -najwybitniejsze postacie oraz dzieła sztuki światowej i polskiej m.in.:
  • siedem cudów świata,
  • Fidiasz, Dyskobol Myrona, Homer i jego dzieła,
  • Leonardo da Vinci, William Szekspir, Michał Anioł, Jan Kochanowski,
  • Jan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin,
  • Pablo Picasso, August Rodin,
  • Charles Chaplin, Louis Armstrong, The Beatles.

Kształcenie w zakresie rozszerzonym

 1. Radość tworzenia - specyfika procesu twórczego:
  • wyobraźnia przestrzenna architektów,
  • dźwięki, czas, muzyka - kompozytorzy,
  • usytuowanie człowieka i idei - reżyserzy,
  • poczucie światła, perspektywy i barwy - malarze,
  • bryła i rzeźbiarz,
  • wszechstronność wyobraźni i wielofunkcyjność techniczna twórców multimedialnych.
 2. Przenikania - rola twórców w budowaniu wzajemnych relacji w sztuce różnych kultur i narodów, np:
 3. fascynacja twórczością Fryderyka Chopina w Japonii,
 4. motywy Orientu w sztuce twórców europejskich,
 5. przenoszenie (u romantyków) elementów folkloru poszczególnych narodów w wymiar uniwersalny.

II. Dzieło (utwór, jego materia i interpretacja)

Kształcenie w zakresie podstawowym

 1. Co to jest? - pojmowanie wytworów artystycznych:
  • pojęcie "utwór", "kompozycja", "dzieło sztuki",
  • tematyka w dziełach wszystkich dziedzin sztuki oprócz asemantycznej muzyki, 
  • o czym "mówi" muzyka,
  • wzajemne relacje między treścią i formą dzieła,
  • interpretacja i ocena dzieła.
 2. Spotkania ze sztuką - różnorodne formy kontaktu z dziełem:
  • czynne uczestnictwo w świecie sztuki, twórczość własna, działalność organizacyjna, wspólne zabawy w sztukę (np. happening, multimedialne zabawy komputerowe etc.),
  • bierny kontakt z dziełem; formy tradycyjne "na żywo" (sala koncertowa, teatralna, kinowa, stadion, etc.) oraz medialne za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu (np. teatr telewizji, radiowa transmisja koncertu).
    

Kształcenie w zakresie rozszerzonym

 1. Kształty sztuki - formy, gatunki, techniki:
 2. wyjaśnienie podstawowych pojęć określających kształt i zawartość utworu artystycznego,
 3. historyczna zmienność oraz trwałość form i gatunków w sztuce uzależniona od kierunku rozwoju danej epoki,
 4. konkretyzacja artystyczna idei swoich czasów.

III. Odbiorca (funkcje sztuki dawniej i dziś)

Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

 1. Dialog i porozumienie (funkcja komunikacyjna i etyczna).
 2. Drogi do piękna (funkcja estetyczna).
 3. Poznaję (funkcja poznawcza).
 4. W codzienności (funkcja użytkowa i terapeutyczna).
 5. Jestem (funkcja identyfikacyjna i integracyjna).
 6. Wierzę (funkcja religijna i magiczna).
 7. Czuję (funkcja emocjonalna).
 8. Poszukuję (funkcja wychowawcza i edukacyjna).
 9. Zabawiam (funkcja ludyczna).
 10. Sługa swoich czasów (zmienna historycznie społeczna funkcja sztuki, zmiany statusu artysty i kręgów odbiorczych na przestrzeni dziejów, mecenat sztuki).
   

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

I. Tradycja (znaczenie zabytków i poczucie tradycji)

Kształcenie w zakresie podstawowym

 1. Cenniejsze niż złoto - zabytki i dobra kultury:
  • zakres znaczeń i wzajemne relacje między pojęciami: "dobra kultury - dzieła sztuki - zabytki - zabytkowe dzieła sztuki",
  • specyfika i rodzaje zabytków,
  • ochrona dóbr kultury w Polsce,
  • polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kształcenie w zakresie rozszerzonym

 1. Świadectwa epoki - zabytki kultury materialnej:
  • kultura materialna i kultura duchowa,
  • zabytki kultury materialnej jako trwałe świadectwo przemian kulturowych i cywilizacyjnych,
  • poznawanie zabytków z najbliższych okolic.
 2. Tradycja i przemiany -poczucie tradycji i poczucie tożsamości:
 3. kultura i poczucie tradycji podstawą ciągłości rozwoju sztuki narodowej i światowej,
 4. rola dóbr kultury w utrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej,
 5. historyczna konieczność przemian w sztuce i jej aspekty socjokulturowe.

II. Współczesność (ochrona i promocja kultury)

Kształcenie w zakresie podstawowym

 1. Autorstwo pod ochroną - prawo autorskie:
  • nowe prawo autorskie w Polsce,
  • zasady ochrony prawa autorskiego.
 2. Upowszechnianie kultury:
  • różnorodność form upowszechnieniowych,
  • aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym,
  • kultura osobista.

Kształcenie w zakresie rozszerzonym

 1. Świat najbliższy -kultura regionalna:
  • kultura społeczności lokalnych w aspekcie geograficznym, etnograficznym i socjologicznym,
  • rola mediów w uprzystępnianiu i promowaniu kultury regionalnej.
 2. Animatorzy - uczestnictwo w życiu kulturalnym:
  • współczesne znaczenie roli animatora kultury,
  • różnorodność działań animacyjnych,
  • inicjowanie, projektowanie i realizacja działań służących aktywnemu i twór- czemu uczestnictwu w życiu kulturalnym.
 

WYDAWNICTWO POLSKIE W WOŁOMINIE, Wołomin