nowy przedmiot w szkołach średnich

  Irena Panek, Wacław Panek

Wiedza o kulturze
Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i w technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

 • Jest to pierwszy w Polsce program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu; nr dopuszczenia DKOS-4015-172/02.
 
Taneral Pro – official website and dystribution
  Wacław Panek

Wiedza o kulturze
Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół średnich. Kształcenie w zakresie podstawowym.

 • Wydanie II uzupełnione, Wołomin 2004 (str. 168, nr dopuszczenia 36/04). Jest to obecnie jedyny na rynku podręcznik obejmujący swoją tematyką całość "Treści nauczania" określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w Podstawach programowych. Dzięki swej esencjonalności podręcznik ten pomaga w zrealizowaniu pełnego programu w ramach rocznego limitu godzin. Spośród wszystkich istniejących na rynku podręczników wiedzy o kulturze, w roku szkolnym 2003/2004 i 2004/2005 najwięcej nauczycieli w całym kraju wybrało do pracy z uczniami podręczniki Wacława Panka, zarówno do kształcenia w zakresie podstawowym jak i rozszerzonym.
Jest to wartościowy podręcznik, o wysokich walorach dydaktycznych i estetycznych. Podręcznik, który nie tylko informuje i pomaga w zdobywaniu wiedzy, ale również jest przyjazny uczniom, uwzględnia ich potrzeby emocjonalne i estetyczne, pogłębia i motywuje postawy i doznania /.../ Jest to materiał głęboko przemyślany, doskonale skonstruowany i przedstawiony uczniom za pomocą ciekawych i nowoczesnych form i metod nauczania /.../
Zasługą autora, która wywodzi się z jego bogatego doświadczenia /.../ jest piękny i czytelny język, lekki, a jednocześnie rzeczowy...

mgr Krystyna Stasińska

...Autor dba o obiektywizm, wieloaspektowość, ukazuje różne perspektywy poznawcze i systemy ocen zjawisk kultury. /.../ Relacje między kulturą powszechną a polską są w omawianym podręczniku dobrze wyważone - bez narodowej megalomanii ukazany został wkład polskich artystów do ogólnoludzkiego dorobku...

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak

...Podsumowując wartość kształcącą (merytoryczną) podręcznika należy podkreślić, że: wzbudza motywacje do samodzielnego uczenia, zachowuje właściwe proporcje między funkcją informacyjną a ćwiczeniową, obiektywnie przedstawia fakty, styl i forma nacechowana jest życzliwością w poznawaniu dzieł sztuki...

prof. dr hab. Antoni Grochowalski

...Cały podręcznik jest nie tylko dobrze napisany po polsku, ale i dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów szkół średnich. Na pochwałę zasługuje też staranna redakcja całości.

prof. dr hab. Jerzy Podracki

Wacław Panek

Wiedza o kulturze
Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół średnich. Kształcenie w zakresie rozszerzonym.

 • Wydanie II uzupełnione, Wołomin 2005, (str. 232). Obok wspólnych - z zakresem podstawowym - tematów, omawia pełną problematykę określoną w Podstawach programowych MENiS tylko dla kształcenia w zakresie rozszerzonym. Zawiera też największą, ze wszystkich podręczników, ilość różnorodnych zadań i ćwiczeń, które praktycznie wprowadzają ucznia w świat kultury i zaznajamiają z podstawami animacji kulturalnej.

Podręczniki Wacława Panka - jako jedyne wśród obecnych dziś na rynku - obejmują swoją tematyką całość "Treści nauczania" wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

Wiedza o Kulturze
kształcenie w zakresie podstawowym

Treści nauczania

 1. Dzieło sztuki - pojęcie, funkcja, treść i forma we wzajemnych relacjach. (Zob. rozdział Dzieła wiecznie żywe)
 2. Podstawowe wiadomości o stylach, epokach, wybitnych twórcach i ich dziełach. (Zob. cała część EPOKI, STYLE, TWÓRCY)
 3. Związki i zależności pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki oraz pomiędzy kulturą narodową i kulturą regionu. (Zob. rozdziały: Związki i zależności interdyscyplinarne oraz cała część KULTURA)
 4. Różne funkcje sztuki. (Zob. cała część FUNKCJE SZTUKI)
 5. Ocena i interpretacja dzieł różnych dziedzin sztuki. (Zob. rozdział Poznanie i ocena)
 6. Różnorodne formy kontaktu z dziełami sztuki. (Zob. rozdziały Spotkania ze sztuką oraz Sytuacja kultury w dzisiejszej Polsce)
 7. Rodzaje zabytków, ich specyfika i sposoby użytkowania. Obowiązujące w Polsce zasady ochrony. Obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO znajdujące się w Polsce. (Zob. rozdział Cenniejsze niż złoto)
 8. Zasady dotyczące prawa autorskiego. (Zob. rozdział Autorstwo pod ochroną)

Wiedza o Kulturze
kształcenie w zakresie rozszerzonym

Treści nauczania

 1. Epoki, style i kierunki sztuki w procesie dziejowym. (Zob. cała część EPOKI, STYLE, KIERUNKI)

 2. Podstawowe pojęcia i terminy z historii sztuki. Rozwój poszczególnych form, gatunków, kierunków w sztuce oraz ich konkretyzacja artystyczna. (Zob. rozdziały: Kształty dzieła oraz Poznanie i ocena)

 3. Istota zjawisk awangardowych w sztuce XX wieku (nowe prądy i tendencje w architekturze, muzyce, literaturze, sztukach plastycznych, sztuce scenicznej) - istota przemian. (Zob. rozdział Sztuka XX wieku - awangarda i neostyle)

 4. Specyfika procesu tworzenia w różnych dziedzinach sztuki. Różne formy, gatunki i techniki wypowiedzi artystycznej. (Zob. rozdziały: Twórczość oraz Kształty dzieła)

 5. Kultura i tradycja jako podstawy ciągłości sztuki światowej i narodowej oraz czynniki ich przemian. (Zob. rozdziały: Tradycja i przemiany, Nasze korzenie, Rozumienie kultury oraz Oblicza kultury)

 6. Różne funkcje sztuki - estetyczna, poznawcza, wspólnotowa, emocjonalno-terapeutyczna, religijna w aspekcie historycznym i współcześnie. (Zob. cała część FUNKCJE SZTUKI)

 7. Wzajemne relacje w sztuce różnych kultur i narodów. (Zob. rozdziały: Związki kultury oraz Współzależności)

 8. Tradycja i zjawiska paraartystyczne w sztuce po II wojnie światowej; wielorakość mediów, w tym film, telewizja, sztuka multimedialna. (Zob. rozdziały: Wokół sztuki, Kino, Nowe nurty i media oraz Poczucie współczesności)

 9. Wielkie indywidualności kształtujące oblicze sztuki światowej i polskiej oraz wybitne dzieła artystyczne. (Zob. rozdział Klasycy sztuki)

 10. Zabytki kultury materialnej jako trwałe świadectwo przemian kulturowych i cywilizacyjnych. (Zob. rozdział Świadectwa epoki)

 11. Społeczność lokalna i jej kultura w aspekcie historycznym, geograficznym, etnograficznym i środowiskowym. (Zob. rozdział Świat najbliższy)

 12. Rola środków masowego przekazu w upowszechnianiu dóbr kultury regionalnej. (Zob. rozdziały Świat najbliższy oraz Animatorzy)

 13. Projektowanie i wdrażanie działań animacyjnych służących aktywnemu i twórczemu uczestnictwu w życiu kulturalnym. (Zob. rozdziały: Animatorzy oraz Sytuacja kultury w dzisiejszej Polsce)

   
Olejek przeciwłuszczycowy Magniskin
Sprawdź teraz!
https://magniskinbeautyskinoil.com/

Wieloletnia bogata i różnorodna działalność Wacława Panka w życiu kulturalnym (muzykolog, dziennikarz, pisarz, dramaturg, wydawca, organizator i kierownik artystyczny festiwali, juror krajowych i międzynarodowych konkursów, scenarzysta, konferansjer; twórca autorskich programów radiowych i telewizyjnych, badacz społecznych aspektów kultury muzycznej, wykładowca, animator regionalnego i krajowego ruchu kulturalnego, doradca ministra kultury, etc) - pozwoliła na to, iż w jego podręcznikach wiedzy o kulturze znalazła się wyjątkowo obszerna oraz zróżnicowana oferta ćwiczeń i zadań dla ucznia, wynikająca z wieloaspektowych doświadczeń autora. Nauczyciel może więc dokonywać wyboru zadań z szerokiej palety propozycji, uzależniając swój wybór poziomem i potrzebami danej klasy czy szkoły.

Na konferencjach metodycznych i innych spotkaniach w całej Polsce nauczycieli wiedzy o kulturze z Wacławem Pankiem zwracano powszechnie także uwagę na komunikatywny język i przejrzysty tok narracji jego podręczników, która to cecha zdaje się zanikać w dzisiejszym pisarstwie podręcznikowym. W tym przypadku z kolei zaowocowało doświadczenie warsztatowe autora ponad 40 książek, który o sprawach trudnych i skomplikowanych potrafi się wyrazić w sposób jasny, celny i przystępny

   
  Barbara Klimczak

Wiedza o kulturze
Poradnik metodyczny.

 • Zawiera scenariusze warsztatów zarówno bezpośrednio związanych z Podstawami programowymi MENiS i podręcznikami Wacława Panka, jak i takie, które tematycznie wybiegają poza Podstawy, rozszerzając je i wzbogacając wiedzę ucznia o kulturze. W „Aneksie wydawcy” znajdują się rozwiązania zadań z podręcznika, testy, przykłady metod aktywizujących.

  Barbara Klimczak jest polonistką i kulturoznawcą, wykłada na studiach podyplomowych wiedzy o kulturze, prowadzi warsztaty autorskie.
  Małgorzata Chmielewska, Adam Margański

Tablice kultury

 • W chronologicznym układzie ujmują one najważniejsze wydarzenia i czołowych twórców w dziejach: literatury i teatru, muzyki i tańca oraz sztuk plastycznych i filmu – w Polsce i na świecie. Dla każdego ucznia pozycja ta może się okazać przydatna w zakresie przedmiotów humanistycznych w całym procesie kształcenia w szkole średniej, a i wiele lat później...

   
  Iwona Morawska

Wiedza o kulturze
Przewodnik dla nauczycieli.

 • W przewodniku m.in.: podstawy programowe MENiS do kształcenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym, plan wynikowy dwustopniowy wraz z ramowym układem tematyki zajęć, kryteria oceniania przedmiotowych osiągnięć ucznia, propozycje rozwiązań metodycznych, obszerny wykaz literatury pomocniczej.

  Autorka jest polonistką i wieloletnim nauczycielem szkół średnich. Obecnie pracuje naukowo w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Lublinie, prowadzi też zajęcia
  z metodyki kształcenia kulturowego i literackiego.
  Praca zbiorowa

Laureaci
(I Ogólnopolski Konkurs na Scenariusz Zajęć Wiedzy o Kulturze)
.

 • Książka zawiera scenariusze siedmiu autorów, które zostały nagrodzone na tym konkursie. Pozostałe scenariusze zakwalifikowane przez jury do druku, zostały opublikowane w książce Nauczyciele - nauczycielom.
   
  Nauczyciele – nauczycielom
Scenariusze zajęć wiedzy o kulturze.
 • Praca zbiorowa pod red. Barbary Klimczak jest plonem ogólnopolskiego konkursu; znajdują się w niej różnorodne scenariusze i konspekty zajęć napisane przez kilkudziesięciu nauczycieli z całego kraju.
   
  Alfred Znamierowski, Wacław Panek

Wiedza o kulturze
Album foliogramów.

 • Mapy, diagramy, zdjęcia. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym (z komentarzami).
   

Cennik naszych pozycji oraz szczegółową informację o możliwościach zakupu znajdziecie Państwo na podstronie "Formy sprzedaży"

 

 
 

WYDAWNICTWO POLSKIE W WOŁOMINIE, Wołomin